Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

Reposted bylisiazupa lisiazupa

March 07 2019

March 06 2019

Reposted bylisiazupa lisiazupa
Why do you bring sorrow upon yourself?

March 04 2019

March 03 2019

March 02 2019

Pisałam o ograniczeniu oczekiwań. Potrzeby są już czymś więcej.
Nie potrafię przyłączyć się do wszechobecnej degrengolady.

Czysto subiektywnie założyłam, że otwartość seksualna stanowi dowód ogromnej ufności i bliskości emocjonalnej, wobec czego nadszarpnięcie tego zaufania będzie wyjątkowo bolesnym doświadczeniem.

March 01 2019

Zgodzę się z tym.
Nawet ograniczenie własnych oczekiwań praktycznie do zera, nie gwarantuje sukcesu, ponieważ zawsze pozostają potrzeby, których już się nie pozbędziesz.

Hmm. Dla mnie bliski to osoba, którą darzę miłością i zaufaniem, więc w pewnym sensie wszystkich bliskich sama wybieram. Nie każdy człowiek spokrewniony będzie należał do tej kategorii i osobiście nie czuję żadnych zobowiązań względem pozostałej części rodziny. Ale to też kwestia indywidualna.
W moim odczuciu największą klęską i traumą jest rozminąć się z kimś, kogo przyjęło się w sferę seksualną.

February 28 2019

Dlaczego? Chcę zrozumieć, co miałeś na myśli.

Oj... Byłaby to zatrważająca sytuacja, gdyby ktoś bliski robił krzywdę celowo.
Chodziło mi raczej o rozmijanie się.
Oczywiście wiele tutaj zależy od roli, w jakiej widzi się danego człowieka w swoim życiu. Im bliżej pragnie się kogoś do siebie dopuścić, tym bardziej takie rozminięcie zaboli.
Galanthus nivalis
Reposted byhormezaohfucktyczniebeltane4777727772

February 26 2019

February 25 2019

Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
Własne działania oraz podejście do opinii innych ludzi można akurat dosyć łatwo kontrolować.
Zdecydowanie trudniejszym wyzwaniem jest poradzić sobie z reakcjami i decyzjami bliskich, zwłaszcza gdy są one wyjątkowo sprzeczne z naszymi pragnieniami.
Wtedy właśnie okazuje się, że życie bywa bardziej skomplikowane, niż by sobie człowiek życzył.

February 24 2019

Gdy białe brzozy obudzą się ze snu umarłych,
nadejdzie, by z dawnej rany wydobyć słodką
strugę oskoły.
Będzie z niej łagodnie czerpał, przywierając
spragnionymi ustami do gładkiej skóry
drzewa.
A ukojenie wsączy się cichą eudajmonią
w jego żyły, zagrzewając mu
wystygłe tęsknotą
serce.
Reposted byinspiracyjna inspiracyjna

February 21 2019

February 20 2019

8552 0876 500
Reposted from4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl